Назад

О паушалном оспоравању кандидата за први избор

11.05.2021.


Поводом поновног паушалног и необразложеног оспоравања предлога Високог савета судства за тринаест кандидата за први избор на судијску функцију од стране појединих посланика у Народној скупштини, на седници одржаној 06.05.2021. године, Друштво судија Србије

 

П О Д С Е Ћ А

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА И НАРОДНУ СКУПШТИНУ ДА

 

Високом савету судства Уставом је поверена дужност да буде независан и самосталан орган како би гарантовао независност и самосталност судовима и судијама.

У складу са својим уставним и законским овлашћењима, ВСС спроводи поступак за први избор кандидата на судијску функцију.

У поступку се оцењује испуњеност услова за први избор на судијску функцију односно да ли је кандидат држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који, после положеног правосудног испита има радно искуство у правној струци: од две године за судију прекршајног суда; односно три године за судију основног суда.

Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.

Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама, међу којима су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.

Подаци о стручности, оспособљености и достојности кандидата прибављају се од органа и организација у којима је кандидат радио у правној струци, а за кандидате који долазе из судова обавезно је прибављање мишљења седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда, у које кандидат има право увида пре избора, и прибавља оцену рада кандидата.

Стручност и оспособљеност кандидата проверава се на испиту који организује Високи савет судства, при чему се цени и врста послова које је кандидат обављао након положеног правосудног испита.

Високи савет судства обавља разговор са сваким од кандидата за први избор на судијску функцију.

Тек након овако спроведеног поступка, оцене испуњености услова од стране кандидата и селекције кандидата, Високи савет судства доставља Народној скупштини предлог једног кандидата за избор на једно судијско место.

Одлука о предлогу Високог савета судства мора бити образложена и објављена на интернет страници Високог савета судства.

Читав овај поступак захтева нарочито стручно знање од оног ко процењује испуњеност услова за први избор на судијску функцију.

Народна скупштина бира судију који се први пут бира, међу кандидатима које је предложио Високи савет судства.

Народна скупштина је несумњиво суверена да изабере или не изабере предложеног кандидата.

Владавина права на којој почива Република Србија се остварује, између осталог, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем свих власти Уставу и закону.

Имајући изложено у виду, посланици су дужни да јавно изнесу разлоге због којих оспоравају предлог како би било јасно да ли је и какав пропуст Високи савет судства начинио приликом предлагања кандидата за први избор за судију и да би то било отклоњено.

У супротном, ниподаштава се институција Високог савета судства, принцип поделе власти у демократској држави, и напослетку, али не и најмање битно, личности самих кандидата.

Имајући изложено у виду, Друштво судија

 

П О З И В А

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

 

Да захтева од Народне скупштине да убудуће, уколико оспорава предлог Високог савета судства за први избор, јавно изнесе разлоге због којих то чини, а

 

ПОСЛАНИКЕ

 

Да јавно износе разлоге оспоравања предлога Високог савета судства за први избор судија.

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En