Назад

Саопштење поводом непрестаних вербалних напада на судије

29.03.2021.


Поводом непрестаних вербалних јавних напада на поједине носиоце правосудне власти, нарочито забринути што ти напади долазе и од стране народних посланика као носилаца законодавне власти, а који су на скупштинском заседању од 25.3.2021. године посебно апострофирали, у негативном контексту, судију Апелационог суда у Београду Мајић Миодрага у вези са поступцима у којима би он можда могао и да одлучује, а потом и на адвоката Родољуба Шабића, ранијег Повереника за заштиту података о личности који ту функцију више не обавља, Друштво судија Србије подсећа:

 • да држава Србија почива на цивилизацијској тековини поделе власти на законодавну, извршну и судску власт и да је за очување институција, као темеља уређене државе, потребно да се припадници сваке од те три гране власти професионално односе према својим обавезама и уздрже од мешања у надлежности друге две гране власти, јер се тиме нарушава Уставом одређена равнотежа надлежности органа власти и ствара негативна друштвена атмосфера која збуњује јавност;
 • да, у складу са Уставом РС, законе, по спроведеној демократској процедури, треба да доноси Народна скупштина, најчешће на предлог Владе која је дужна да ствара и услове за њихово спровођење и да нико други, па ни највише инстанце судске власти, нису овлашћене да их мењају заузимањем одређених правних ставова, осим у ситуацији када правне норме недостају или су колизионе и недоречене, а и тада у складу са научним стандардима тумачења права;
 • да су судови и судије дужни да, након законито спроведеног поступка, донесу закониту и образложену одлуку, засновану на правилно утврђеном чињеничном стању, на које је правилно примењено материјално право;
 • да судске одлуке могу контролисати и контролишу само више судске инстанце, по изјављеним правним лековима, као и Уставни суд, у вези са повредом људских права и основних слобода;
 • да законодавна и извршна власт утврђују правни оквир за функционисање судске гране власти;
 • да рад све три гране власти контролише Уставни суд, у оквиру својих уставних надлежности;
 • да рад свих наведених органа подлеже суду јавности, па су исти дужни да створе објективне услове за формирање мишљења грађана о њиховом раду, без пребацивања одговорности за свој рад и његове резултате на другу грану власти;
 • да Друштво судија већ више од деценију упозорава да ће, услед лаичког приступа судској пракси као извору права, а који није компатибилан са нашим правним системом, бити створена ситуација каква је сада - да судови кроз тзв. судску праксу прописују/доносе законе, да Народна скупштина суди, а да медији пресуђују, при чему се за настали системски поремећај, кривица приписује појединцима.

 

Друштво судија Србије позива:

 • Народну скупштину, њеног председника и сваког посланика појединачно, да се уздрже од противправног, опасног и штетног омаловажавања појединих судија, а тиме и судства уопште, као и подстицања неповерења грађана у судство,
 • све носиоце јавне власти да своје знање и енергију, уместо на међусобне оптужбе и прозивање појединаца, усмере на квалитетно обављање послова у оквиру својих надлежности, како би грађани Србије добили:
  • добре и јасне прописе, које није потребно поправљати или прилагођавати конкретној правној ситуацији аутентичним тумачењем од стране Народне скупштине,
  • администрацију и судове који ће те прописе спроводити без притиска, непристрасно и једнако према свима, без обзира на својство странке у поступку и
  • појединачну судску или управну одлуку у сопственом предмету са јасним разлозима због чега је о њиховом праву одлучено на одређени начин, а као резултат одговорног рада све три (независне) гране власти, као и Уставног суда, у оквиру заштите уставности и законитости и људских права и основних слобода.

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En