Назад

Почели избори за Високи савет судства

14.10.2020.


Председник Високог савета судства је 1.10.2020. године донео Одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија. С обзиром да је одлука објављена 9.10.2020. године (Службени гласник, бр. 122/2020), рок од 15 дана за подношење кандидатуре истиче 26.10.2020. године.

Због кратких рокова и пропуста Високог савета судства да ближе уреди изборни поступак, Друштво судија обавештава своје чланове-кандидате за члана Високог савета судства да им у сврху представљања судијама-бирачима уступа своју интернет страницу, у одељку Судски избори 2020 и да им стоји на располагању за организацију представљања.

Будући да знатан број судија није обавештен о почетку поступка избора за пет чланова Високог савета судства из реда судија (осим за члана из апелационих судова), Друштво судија Србије и на овај начин обавештава своје чланове и све остале судије о томе и

 

П О З И В А

  

        1) ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, као што је то учинило и 11.9.2020. и 5.10.2020. године, али и 2015. и 2016. године (без икакве реакције Савета на то), да отклони недостатке изборног процеса и да обезбеди једнаке услове за све судије-кандидате, обавештеност судија-бирача и транспарентност и демократичност поступка избора, тако што ће:

  • захтевати од свих кандидата да доставе, осим биографија, и своје програме којима указују на најважнија питања у судству која заслужују пажњу Високог савета судства и да изнесу своје виђење решења тих питања;
  • успоставити праксу објављивања биографија и програма кандидата на интернет страници Високог савета судства и њиховог достављања управама свих судова ради упознавања судија-бирача;
  • сам организовати, али и захтевати од председника судова да то организују, истовремено представљање кандидата који се кандидују из суда одређеног ранга у просторијама Високог савета судства, суда или на другом одговарајућем месту;
  • обезбедити аудио-визуелно снимање представљања свих кандидата;
  • поставити снимљени материјал на интернет страницу Високог савета судства.


     2) ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА да примени одредбу члана 29. став 2. Правилника о раду Изборне комисије тако да обезбеди стварну тајност избора, тако што ће бирачка места одредити у седиштима апелационих судова, а за судије судова републичког ранга у седишту београдског апелационог суда.

 

        3) ПРЕДСЕДНИКЕ СУДОВА да без одлагања:

  • обавесте судије о отпочињању поступка предлагања кандидата за Високи савет судства;
  • доставе судијама све релевантне материјале с тим у вези;
  • закажу седнице свих судија како би омогућили судијама да предложе кандидате;
  • омогуће кандидатима, који су за то заинтересовани, да се заједнички представе на седницама свих судија према степену и врсти суда за који истичу кандидатуру у ВСС.

 

     4) СВЕ СУДИЈЕ – КАНДИДАТЕ да објаве своје биографије и програме у којима ће изнети своје виђење начина решавања најважнијих питања судског система.

 

           

           

            Прилог:

1.  Закон о Високом савету судства (Службени гласник, бр. 116/2008, 101/2010, 88/2011 и 106/2015)

2.  Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства (Службени гласник, бр. 83/2015)

3. Одлука од 1.10.2020. године о отпочињању поступка предлагањакандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија (Службени гласник, бр. 122/2020 од 9.10.2020)

4.  Одлука Изборне комисије од 7.10.2020 о изборним радњама и роковимаза спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог саветасудства из реда судија

5.  Допис Изборне комисије Високог савета судства од 8.10.2020. годинепредседницима судова

6. Упутство Изборне комисије за спровођење поступка предлагањакандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија (Службени гласник, бр. 83/15)

7. Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагањакандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија (Службени гласник, бр. 83/15)

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En