Назад

Проглас грађанима

11.10.2017.


Г Р А Ђ А Н И М А   Р Е П У Б Л И К Е   С Р Б И Ј Е

Поводом планираних измена Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, на које се Република Србија обавезала у преговорима за приступ Европској унији,

Имајући у виду да нема сазнања о постојању и раду Радне групе за измену Устава, ни о предлогу измена Устава иза којег стоји Министарство правде, као и даконсултације које спроводиМинистарство правде не представљају стварну јавну расправу и скрећу пажњу с кључне теме – политичког утицаја на правосуђе,

Будући да су се одазвала позиву министарства правде и доставила, као и организације цивилног друштва, своје виђење измене Устава,

Подсећајући да број посланика спремних да гласају за измену није пресудан за демократски карактер устава,

Очекујући узајамно уважавање актера у том процесу и њихову спремност на уступке ради изналажења најбољих решења,

Указујући на значај стварне јавне расправе о изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе,

У жељи да широка и суштинска јавна дебата изнедри демократски и дуговечни Устав Републике Србије,

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА

♦  Н А Г Л А Ш А В А Ј У

►  од устава, који је основни и највиши правни акт државе, зависе људска права грађана

►  Република Србија припада европском систему права и јединство њеног правног поретка не треба нарушавати

►  достигнути ниво независности судства и самосталности тужилаштва не сме да буде умањен

►  уставтреба да садржи само најопштије принципе и правила

►  владавину права обезбеђују и за њу су подједнако одговорне све три гране власти

♦  П Р Е Д Л А Ж У

ПОЛАЗНЕ   ОСНОВЕ   ЗА   УСТАВНУ   РЕФОРМУ   ПРАВОСУЂА

•         Правосуђе треба да буде заштитник интереса грађана, а не власти

Судство и тужилаштво морају бити уставом заштићени од злоупотребе политичке моћи и независни од законодавне и извршне власти; свако, па и највиши државни функционери, морају бити одговорни за злоупотребу и несавесност у вршењу јавне функције.

•        Правосуђе треба да буде гарант владавине права, људских права и грађанских слобода

Судска власт и тужилаштво, као и надлежност судова и јавног тужилаштва, морају бити уставом установљени као гарант уставности и законитости, људских права и грађанских слобода.

•        Уставне гаранције независности судства и самосталности тужилаштва треба ојачати

Достигнуте гаранције независности и самосталности не смеју да буду нарушене, а треба да буду унапређене. Независност и самосталност нису привилегије судија и тужилаца, већ гаранција грађанима да ће правда бити остварена – независније правосуђе – извеснија правда.

Устав треба да гарантује материјалну независност и самосталност судства и тужилаштва.

Разлози за престанак функције и разрешење судија и тужилаца треба да буду уставна брана од недозвољених утицаја на правосуђе и средство да се уклоне нестручни и подложни недозвољеним утицајима; разрешење не сме да буде средство застрашивања или елиминације непожељних.

•        Искључење политике из избора и напредовања судија и тужилаца

О избору и напредовању судија и председника судова, јавних тужилаца и главних јавних тужилаца треба да одлучују правосудни савети, а не Народна скупштина, нити било који други државни орган.

Стручност, интегритет и отпорност на притиске треба да буду основни критеријуми за избор судија и тужилаца.

Разраду ових питања треба уредити законом.

•        Искључење политике из функционисања правосуђа

За недостатке у функционисању правосуђа (напр. недовољна ефективност, неуједначеност судских одлука), осим судске, одговорне су и законодавна и извршна власт (због честих, неодговарајућих и неусаглашених закона, неодговарајућих надлежности, подручја и организације рада правосудних органа, структуре и броја запослених у њима и услова у којима они раде).

Начини решавања ових питања (применљиви закони, растерећење/равномерно оптерећење, одговарајућа обука судија и тужилаца, вредновање њиховог рада, уједначена примена права, унапређење аргументовања одлука, посебно оних које доносе судови највиших инстанци, приступ бази прописа и одлука и њихово лако претраживање) могу бити различити, зависно од процене њихове целисходности и од променљивих могућности друштва, па њима није место у уставу, већ у законима. Ти начини не треба да дестабилизују правни поредак, нити смеју да угрожавају независност судија и самосталност тужилаца.

•        Искључење политике из правосудних савета

Из састава Високог савета судства и Државног већа тужилаца треба изоставити политичаре – представнике законодавне и извршне власти.

Већину у саветима треба да чине судије, односно тужиоци.

•        Право судија и тужилаца да мисле и говоре треба да буде неприкосновено

Уставом потврдити право судија и тужилаца на слободу мисли и изражавања у вези са професијом и заштитом независности и самосталности правосуђа.

•        Тужилаштво треба да буде уставом оспособљено да одговори изазовима савременог друштва

Тужилаштво треба да постане правосудни орган, а у вршењу своје надлежности треба да буде независно од политике и извршне власти. У оквиру и поред основне функције – заштите друштва од криминала, тужилаштво треба да штити основне правне вредности – уставност и законитост, људска права и грађанске слободе свих у правном поретку (права радника и других).

Потребно је укидање превазиђеног уређења јавног тужилаштва, тако да сви који врше функцију у јавном тужилаштву постану јавни тужиоци са пуним правима и одговорношћу.

♦  О Б А В Е Ш Т А В А Ј У

Да ће заједно са партнерима из цивилног друштва организовати јавне расправе о уставним изменама са представницима правосуђа и грађанима и

♦   П О З И В А Ј У

ЗАКОНОДАВНУ И ИЗВРШНУ ВЛАСТ, да о изменема Устава отворено дебатују, а не да их изгласавају. Питање најбољег правосудног система за наше друштво и државу је питање свих, а не питање једне власти. У дебати о Уставу рокови не смеју бити ограничавајући фактор.

СТРУЧНУ И ШИРУ ЈАВНОСТ, да се укључе у дебату о уставним променама са пажњом коју захтева доношење основног и највишег правног акта наше државе.

МЕДИЈЕ, да посвете посебну пажњу процесу измене Устава и о том питању, које је од суштинског значаја за свако демократско друштво, објективно извештавају грађане.

 

 

Друштво судија Србије

Удружење тужилаца Србије

Центар за правосудна истраживања

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En