Назад

Друштво судија подржало саопштење Високог савета судства

02.02.2018.


Друштво судија Србије поздравља реаговање Високог савета судства поводом објављивања Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије сматрајући да је укључивање највиших правосудних органа у јавну расправу од изузетног значаја.

Друштво судија Србије се придружује позиву Високог савета судства свим судијама да активно учествују у јавној расправи и позива све председнике судова да у својим судовима организују седнице свих судија како би се изјаснили о предложеним амандманима.

Саопштење Високог савета судства преносимо у наставку у целости.

 

Високи савет судства, на основу члана 13 став 1 алинеја 21 Закона о Високом савету судства, на седници одржаној 30.01.2018. године разматрао је радни текст Амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије и закључио:

Сва предложена позитивна решења која су у функцији јачања независног судства и судија (као што су: искључива надлежност Високог савета судства за избор и разрешење свих судија и председника судова, непосредан избор чланова ВСС од стане судија), потпуно су дерогирана предложеним саставом и начином одлучивања Високог савета судства. Предложени састав Високог савета судства у коме судије немају већину и у коме се председник обавезно бира из реда истакнутих правника и има тзв. златни глас (који одлучује кад је број гласова једнак), доводи до тога да о свим битним питањима из надлежности ВСС којима се гарантује самосталност и независност судова и судија (избор, разрешења, дисциплинска одговорност, материјални положај) одлучују чланови Високог савета судства које бира Народна скупштина, а који нису судије.

Садржина и начин на који се предлаже уређивање уставног одређења и надлежности Високог савета судства у Уставу РС је неприхватљив, тим пре што није предвиђено да Високи савет судства у области финансирања има друга права, осим да предложи Влади план средстава за рад судова из своје надлежности, што није у складу са међународним стандардима по којима је материјална независност један од предуслова појма судске независности.

Директан напад на независност правосуђа представља и решење предлога Амандмана VIII, да дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника судова може покренути и министар надлежан за правосуђе. Постојећим решењима дисциплински поступак према судији и поступак разрешења може иницирати сваки грађанин, али је покретање дисциплинског поступка у искључивој надлежности Дисциплинског тужиоца, док поступак разрешења покреће Високи савет судства.

Посебно забрињава одредба којом се на нејасан и недоречен начин као нови услов за избор на судијску функцију уводи претходно окончана посебна обука у институцији за обуку у правосуђу.

Због изузетног значаја ове теме за садашњост и будућност судског система, а посебно за независност и несметани рад судова и судија, ВСС ће дати предлоге и примедбе на наведени текст који ће бити достављен предлагачу и позива све судије да узму активно учешће у јавној расправи.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En