Назад

Министарство правде крије коментаре Радне верзије амандмана

12.03.2018.


​Поводом поступања Министарства правде којим је селективно објавило коментаре на Радни текст измене Устава,​ а будући да није одговорило ни на захтеве Друштва судија,
  
Друштво судија Србије издаје следеће
  
С а о п ш т е њ е
 
Иако Министарство правде инсистира на томе да је његов рад транспарентан и инклузиван, већ обичним прегледом странице "Јавне расправе" на којој је Министарство правде наводно објавило коментаре на Радни текст измене Устава закључује се следеће:
 
  1. Објављени коментари су компресовани (зиповани) у два фолдера различитог обима (у првом фолдеру је 14 коментара, али се не може разазнати ни ко их је доставио, нити како гласе њихови наслови; у другом фолдеру су 3 коментара чији су наслови били читљиви 11. марта, али се 12. марта тај фолдер не може ни отворити).
  2. Приликом отварања зипованих фолдера не може се разазнати о којим се коментарима ради, нити ко је њихов аутор, пошто се приказују нечитљиви знаци уместо наслова.
  3. Само изузетно стрпљив читалац, и то само уколико отвара сваки од 14 докумената појединачно, може да покуша да разуме ко је све доставио коментаре.
  4. Иако су објављени, са коментара Врховног касационог суда, Високог савета судства и Државног већа тужилаца (за разлику од других коментара који имају лого или заглавље оног ко је коментар сачинио) уклоњено је заглавље, па просечном читаоцу није јасно чији су то коментари, већ је принуђен да претпоставља из садржине документа ко је његов аутор.
  5. Међу објављеним коментарима нема коментара: Друштва судија Србије од 08. марта 2018, нити Удружења тужилаца, Београдског центра за људска права, ЦЕПРИС-а, YUCOM-а, Удружења судијских и тужилачких помоћника и Асоцијације судијских помоћника, између осталих.
 
Стога Друштво судија Србије:
 
Указује Министарству правде да је дужно да обезбеди, и то у свакој фази, транспарентност процеса јавне расправе коју је само отворило.
 
Позива Министарство правде да поступи коректно и објави све коментаре, на подједнак начин за све који су их доставили, тако да сви коментари буду на једном месту, лако доступни, систематично представљени  (на пример, по азбучном реду субјеката који су их доставили) и означени тако да сваки коментар може бити уочен лако и брзо и приказан у интегралној верзији.
 
Обавештава јавност да је Друштво судија:
 
- доставило Министарству правде и кључне ставове професора са Јавног слушања од 20. фебруара 2018. године, нагласивши да Кључни ставови професора чине саставни део Коментара које је Друштво судија сачинило  
 
- позвало Министарство правде да:
 
  • повуче Радни текст амандмана, што су учиниле и све највише правосудне институције, професори и струковна удружења судија и тужилаца и удружења која се баве људским правима,
  • поново размотри Правну анализу од 2014. године коју је сачинила Радна група Комисије за реформу правосуђа, са којом се суштински сагласило цело правосуђе,
  • размотри приспеле коментаре свих релевантних субјеката, између осталих Врховног касационог суда и свих осталих судова, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, професуре и адвокатуре, струковних удружења судија и тужилаца и удружења која се баве заштитом људских права и правосуђем, имајући у виду да мањим изменама није могуће избећи урушавање достигнутог нивоа независности судства,
  • изради нов радни текст амандмана и стави га у расправу истовремено са радним текстом Уставног закона, без кога је немогуће сагледати прави домашај предложених измена.

 

Screenshots Министарства правде 11/03/2018 у 14 часова неизмењен и 12/03/2018 у 16 часова:

 

0001

0002

 0003

 0004

 0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En