Назад

Odluka o obrazovanju i radu administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

30.06.2009.


Član 1Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet), obrazuje se Administrativna kancelarija.Član 2Ovom odlukom uređuje se rad Administrativne kancelarije, određuju i razvrstavaju položaji i uređuju druga pitanja od značaja za rad Administrativne kancelarije.Član 3Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Administrativnoj kancelariji uređuju se posebnim aktom, koji donosi Savet, na predlog sekretara Saveta.
Savet donosi i druge pravilnike, naredbe, uputstva i odluke o načinu rada i izvršavanju poslova u Administrativnoj kancelariji.Član 4Prava i dužnosti poslodavca državnih službenika i nameštenika u Administrativnoj kancelariji vrši predsednik Saveta, kao rukovodilac organa.
Predsednik Saveta je i naredbodavac za materijalno-finansijsko poslovanje Administrativne kancelarije.Član 5Administrativnom kancelarijom rukovodi sekretar Saveta koji organizuje i obezbeđuje njen delotvoran rad i za svoj rad i rad Administrativne kancelarije odgovara Savetu.
Sekretar ima pomoćnike koji rukovode zaokruženom oblašću rada za koju se organizuju sektori.
Pomoćnici se staraju o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova unutar sektora i za svoj rad i rad sektora odgovaraju sekretaru Saveta.
Kabinetom predsednika Saveta kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi šef Kabineta, koji za svoj rad i rad Kabineta odgovara predsedniku Saveta.Član 6Poslove u Administrativnoj kancelariji obavljaju državni službenici i nameštenici.
Radna mesta na kojima rade državni službenici dele se na položaje i izvršilačka radna mesta, zavisno od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti.
Položaji su radna mesta koja podrazumevaju ovlašćenja i odgovornosti vezana za vođenje i usklađivanje rada u organu.
Izvršilačka radna mesta jesu sva radna mesta državnih službenika koja nisu položaji i ona se razvrstavaju po zvanjima.
Radna mesta nameštenika se sastoje od pratećih pomoćno tehničkih poslova u Administrativnoj kancelariji.
U Administrativnoj kancelariji, po osnovu ugovora mogu se angažovati i druga lica u cilju pružanja ekspertskih, prevodilačkih, tehničkih i drugih usluga.Član 7Položaji u Administrativnoj kancelariji su: sekretar Saveta, pomoćnici sekretara i šef Kabineta.
Državne službenike na položaje u Administrativnoj kancelariji postavlja i razrešava Savet.
Sekretar Saveta i pomoćnici sekretara se postavljaju na položaj na period od pet godina, na osnovu internog ili javnog konkursa, s tim što će se javni konkurs raspisati ako interni konkurs nije uspeo.
Sekretar Saveta i pomoćnici sekretara, po proteku vremena na koje su postavljeni na položaj, mogu biti ponovo postavljeni, bez konkursa.
Šef Kabineta postavlja se na položaj do prestanka dužnosti predsednika Saveta.
Sekretar Saveta se razvrstava u drugu grupu položaja, pomoćnici sekretara u treću grupu položaja, a šef Kabineta u četvrtu grupu položaja.Član 8U pogledu zasnivanja radnog odnosa, prava i dužnosti državnih službenika u Administrativnoj kancelariji primenjuju se propisi koji regulišu prava i dužnosti državnih službenika, a u pogledu nameštenika, opšti propisi o radu.Član 9O žalbama državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima i o žalbama učesnika konkursa, odlučuje žalbena komisija koju obrazuje Savet, iz reda zaposlenih državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, odnosno zaposlenih državnih službenika u drugim državnim organima.
Žalbena komisija ima pet članova, uključujući predsednika komisije.
Predsednik i članovi žalbene komisije imenuju se na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.
Žalbena komisija radi u veću od tri člana.
Predsednik i članovi Žalbene komisije za svoj rad primaju naknadu koju utvrđuje Savet.Član 10Sredstva za plate i rad Administrativne kancelarije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.
Plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika u Administrativnoj kancelariji određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju plate državnih službenika i nameštenika.Član 11Savet će doneti prvi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji bez predloga sekretara Saveta.Član 12Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En