tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 10. 30

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava su obavestili Ministarstvo pravde o prekidu učešća u takozvanim konsultacijama u vezi sa izmenama Ustava, pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti, kao i zbog toga što nije omogućena ni debata učesnika ovog procesa, a ni učešće u njemu ostalih državnih organa, a pre svega pravosudnih saveta i sudova i tužilaštava.

 

Detaljnije: Strukovna i udruženja koja se zalažu za vladavinu prava prekinula učešće u takozvanom...
17. 07. 21

Povodom odluke Upravnog suda 19.05.2017. godine kojim je poništena odluka Visokog saveta sudstva o disciplinskom kažnjavanju doskorašnjeg sudije Vladimira Vučinića, Društvo sudija Srbije izdaje

 

S A O P Š T E Nj E

 

Po tužbi sudije Vladimira Vučinića od 24.07.2015. godine, protiv odluke od 24.06.2015. godine kojom je Visoki savet sudstva preinačio “oslobađajuću” prvostepenu odluku svoje Disciplinske komisije i Vladimiru Vučiniću izrekao javnu opomenu zbog navodno učinjenog disciplinskog prekršaja, Upravni sud je 19.05.2017. godine doneo odluku kojom je poništio navedenu odluku Visokog saveta sudstva.

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija povodom odluke Upravnog suda u predmetu po tužbi doskorašnjeg sudije...
17. 05. 15
S A O P Š T E Nj E
 
 
Povodom Izmena i dopuna Zakona o sudijama, Društvo sudija Srbije izražava negodovanje što se po hitnom postupku usvaja Zakon, bez sprovedene javne rasprave i pribavljenog mišljenja Visokog saveta sudstva. Ovo posebno uzimajući u obzir da se radi o veoma bitnom zakonu, kao i da su pre 4 godine menjane odredbe ovog zakona koje se odnose na dužinu i broj mandata predsednika sudova.
 
Iz obrazloženja predloga izmena i dopuna Zakona o sudijama se ne vide razlozi za hitnost donošenja.
 
 
Tekst Saopštenja preuzmite ovde.
17. 03. 06

Povodom nedavne iznenadne i začuđujuće promene sastava ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita, izvršene tokom trajanja ispitnog roka, bez bilo kakvog obrazloženja i formalne odluke, što je u javnosti izazvalo snažan utisak političkog uticaja u oblasti u kojoj ga ne sme biti, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 

Društvo sudija Srbije izražava veliku zabrinutost zbog iznenadne smene eminentnih pravnika sa dokazanom stručnošću i iskustvom u pravnoj materiji u kojoj su ocenjivali znanje diplomiranih pravnika na pravosudnom ispitu, kao i zbog, na upražnjena mesta, imenovanja stručnoj javnosti nepoznatih pravnika.

Društvo sudija poziva ministarku pravde, Nelu Kuburović, da bez odlaganja uredi kriterijume za izbor, trajanje i prestanak mandata članova svih ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita, podsećajući na značaj pravosudnog ispita. Naime, pravosudnim ispitom se proverava stručna osposobljenost za obavljanje najvažnijih pravnih poslova i funkcija, a njegovim polaganjem pravnici stiču najviši nivo stručnih i praktičnih znanja, te je stoga za celokupno društvo od dalekosežnog i nemerljivog značaja da ispitivači, koji ova znanja proveravaju i ocenjuju, budu neospornih stručnih i etičkih kvaliteta, sa dokazanim profesionalnim iskustvom.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.

16. 07. 26

Povodom javnog istupanja Blagoja Spaskovskog, generalnog direktora RTB Bor, u vezi sa poništajem odluka o otpuštanju radnika u emisiji „Aktuelno“, emitovanoj 19. jula 2016. godine na TV Bor, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

 

I pored brojnih ukazivanja da sudske odluke, shodno Ustavu Republike Srbije (čl.145. i 149.), ne mogu biti predmet vansudske kontrole, tj. da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i da je svaki uticaj na sudiju zabranjen, kao i da su svi državni organi i funkcioneri dužni da, svojim postupanjem i ponašanjem, održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova (čl.3. st.5. Zakona o sudijama), te da je, radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud (čl.6. Zakona o uređenju sudova), Društvo sudija sa zabrinutošću konstatuje da se nepravnosnažne sudske odluke uporno javno komentarišu i da se time ugrožava nezavisnost sudske vlasti.
       Društvo sudija izražava posebnu zabrinutost zbog toga što je sudija Osnovnog suda u Boru bio izložen neprijatnosti da pred strankom u postupku i drugim sudijama obrazlaže, objašnjava i brani svoju odluku; kao što i podseća da je sudija slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava u svemu o čemu odlučuje i da nije dužan da nikome, pa ni drugim sudijama, ni predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno pravno stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kada to zakon nalaže (čl.22. Zakon o sudijama), a da je predsednik suda dužan da se stara o sudijskoj nezavisnosti (čl.52. Zakona o uređenju sudova), pa i da se sa tim u vezi obrati javnosti (čl.58. Sudskog poslovnika).
 
       Iz ovih razloga, Društvo sudija još jednom poziva:
 
  • političare, državne funkcionere, organe vlasti, učesnike u postupku, kao i medije, da se uzdrže od komentarisanja nepravnosnažnih sudskih odluka jer su takva istupanja protivustavna i nezakonita, a kao takva ugrožavaju vladavinu prava i proces pridruživanja Evropskoj uniji
  • Visoki savet sudstva, da se u skladu sa svojom Ustavnom dužnošću stara da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija
  • sudije, na njihovo pravo, ali i obavezu, da zaštite svoju sudijsku nezavisnost i nezavisnost drugih sudija.