tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 05. 15
S A O P Š T E Nj E
 
 
Povodom Izmena i dopuna Zakona o sudijama, Društvo sudija Srbije izražava negodovanje što se po hitnom postupku usvaja Zakon, bez sprovedene javne rasprave i pribavljenog mišljenja Visokog saveta sudstva. Ovo posebno uzimajući u obzir da se radi o veoma bitnom zakonu, kao i da su pre 4 godine menjane odredbe ovog zakona koje se odnose na dužinu i broj mandata predsednika sudova.
 
Iz obrazloženja predloga izmena i dopuna Zakona o sudijama se ne vide razlozi za hitnost donošenja.
 
 
Tekst Saopštenja preuzmite ovde.
17. 03. 06

Povodom nedavne iznenadne i začuđujuće promene sastava ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita, izvršene tokom trajanja ispitnog roka, bez bilo kakvog obrazloženja i formalne odluke, što je u javnosti izazvalo snažan utisak političkog uticaja u oblasti u kojoj ga ne sme biti, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 

Društvo sudija Srbije izražava veliku zabrinutost zbog iznenadne smene eminentnih pravnika sa dokazanom stručnošću i iskustvom u pravnoj materiji u kojoj su ocenjivali znanje diplomiranih pravnika na pravosudnom ispitu, kao i zbog, na upražnjena mesta, imenovanja stručnoj javnosti nepoznatih pravnika.

Društvo sudija poziva ministarku pravde, Nelu Kuburović, da bez odlaganja uredi kriterijume za izbor, trajanje i prestanak mandata članova svih ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita, podsećajući na značaj pravosudnog ispita. Naime, pravosudnim ispitom se proverava stručna osposobljenost za obavljanje najvažnijih pravnih poslova i funkcija, a njegovim polaganjem pravnici stiču najviši nivo stručnih i praktičnih znanja, te je stoga za celokupno društvo od dalekosežnog i nemerljivog značaja da ispitivači, koji ova znanja proveravaju i ocenjuju, budu neospornih stručnih i etičkih kvaliteta, sa dokazanim profesionalnim iskustvom.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.

16. 07. 26

Povodom javnog istupanja Blagoja Spaskovskog, generalnog direktora RTB Bor, u vezi sa poništajem odluka o otpuštanju radnika u emisiji „Aktuelno“, emitovanoj 19. jula 2016. godine na TV Bor, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

 

I pored brojnih ukazivanja da sudske odluke, shodno Ustavu Republike Srbije (čl.145. i 149.), ne mogu biti predmet vansudske kontrole, tj. da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i da je svaki uticaj na sudiju zabranjen, kao i da su svi državni organi i funkcioneri dužni da, svojim postupanjem i ponašanjem, održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova (čl.3. st.5. Zakona o sudijama), te da je, radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud (čl.6. Zakona o uređenju sudova), Društvo sudija sa zabrinutošću konstatuje da se nepravnosnažne sudske odluke uporno javno komentarišu i da se time ugrožava nezavisnost sudske vlasti.
       Društvo sudija izražava posebnu zabrinutost zbog toga što je sudija Osnovnog suda u Boru bio izložen neprijatnosti da pred strankom u postupku i drugim sudijama obrazlaže, objašnjava i brani svoju odluku; kao što i podseća da je sudija slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava u svemu o čemu odlučuje i da nije dužan da nikome, pa ni drugim sudijama, ni predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno pravno stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kada to zakon nalaže (čl.22. Zakon o sudijama), a da je predsednik suda dužan da se stara o sudijskoj nezavisnosti (čl.52. Zakona o uređenju sudova), pa i da se sa tim u vezi obrati javnosti (čl.58. Sudskog poslovnika).
 
       Iz ovih razloga, Društvo sudija još jednom poziva:
 
  • političare, državne funkcionere, organe vlasti, učesnike u postupku, kao i medije, da se uzdrže od komentarisanja nepravnosnažnih sudskih odluka jer su takva istupanja protivustavna i nezakonita, a kao takva ugrožavaju vladavinu prava i proces pridruživanja Evropskoj uniji
  • Visoki savet sudstva, da se u skladu sa svojom Ustavnom dužnošću stara da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija
  • sudije, na njihovo pravo, ali i obavezu, da zaštite svoju sudijsku nezavisnost i nezavisnost drugih sudija.
16. 07. 25

 Povodom ponovnog preseljenja beogradskih sudova, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće:

S A O P Š T E Nj E

 Društvo sudija Srbije saznaje da će ovih dana otpočeti radovi na rekonstrukciji Palate pravde, zgrade u Savskoj ulici br. 17. To znači da će se iz Palate pravde prethodno iseliti krivična odeljenja sva tri osnovna suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu i njima odgovarajuća javna tužilaštva. Radovi, koji će se izvoditi najmanje dve godine, pretpostavljaju da se sudovi izmeste u druge zgrade u kojima će se, do okončanja rekonstrukcije Palate pravde, odvijati suđenja, rešavati parnični, radni, porodični i brakorazvodni sporovi, ostavinske i druge vanparnične stvari, sprovoditi sudska izvršenja, izdavati uverenja.
 
       Uz razumevanje potrebe za rekonstrukcijom Palate pravde, koja nije obnavljana od izgradnje početkom sedamdesestih godina prošlog veka, Društvo sudija Srbije podseća da je reč o trećoj selidbi beogradskih sudova počev od decembra 2009. godine i ukazuje na probleme koje prethodno treba rešiti na način odgovarajući i za sudije i sudsko osoblje i za građane, koji bi omogućio da beogradsko sudstvo, u kome je preko 60% od ukupnog broja svih sudskih predmeta u Srbiji, funkcioniše sa što manje poteškoća.
Funkcija sudova je zaštita sloboda i prava građana, između ostalog. Da bi pravna zaštita zaista bila pružena u razumnom roku i kvalitetno, neophodno je da sudije i sudsko osoblje imaju odgovarajuće radne uslove, a građani što lakšu fizičku dostupnost sudovima i sudnicama.
 
       Prema raspoloživim informacijama, krivična odeljenja sudova i tužilaštva biće preseljena u više zgrada u Beogradu od kojih je samo jedna adaptirana i prilagođena funkcionisanju suda. Posebno je zabrinjavajuće što se planira da, zbog preseljenja krivičnog odeljenja Trećeg osnovnog suda, kao i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u zgradu bivšeg IV opštinskog suda na Novom Beogradu, građanska (parnična, radna, porodična, vanparnična, izvršna) odeljenja Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koja su od 2014. godine funkcionisala u toj zgradi, budu premeštena u višespratnu poslovnu zgradu "Beograđanka" u Masarikovoj ulici br.1. "Beograđanka", i pored svih prilagođavanja koja se planiraju, ne može služiti kao sudska zgrada.
 
       Najpre sama višespratnica, odnosno struktura prostorija na različitim spratovima na kojima je planirano da se nalaze prostorije Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, ne predstavlja odgovarajući i dovoljan prostor za održavanje suđenja i prisustvo stranaka, nesmetani rad sudija i sudskog osoblja, ali i za njihovu bezbednost. Ta zgrada neće omogućiti ni odgovarajući prostor za rad sudskog osoblja sa strankama. Nije bez značaja ni podatak da će se sudske prostorije nalaziti na različitim spratovima iznad petog, zaključno sa osamnaestim, što podrazumeva obavezno korišćenje liftova koji se i sada čekaju po dvadesetak minuta i koji će biti vanstandardno opterećeni, pa je moguće da će se na njih čekati i duže, kao i da će oni češće biti u kvaru. To će za posledicu imati da ovi sudovi neće biti dostupni građanima koji u njima treba da ostvare ili zaštite svoja prava.
Da bi se ovaj problem rešio na način koji će najmanje destabilizovati funkcionisanje beogradskih sudova i ostvarenje pravne zaštite građana potrebno je da se beogradskim sudovima obezbedi primeren prostor, koji mora biti koliko-toliko fizički dostupan građanima i omogućavati da se suđenja odvijaju u odgovarajućim uslovima koji će omogućiti nesmetani rad sudija i sudskog osoblja i koji će očuvati i njihov i dignitet stranaka.
Osim toga, Društvo sudija ukazuje i na još jedan, ne manji problem. Premeštaj beogradskih sudova u vreme godišnjih odmora, u za to predviđenom neprimereno kratkom roku od mesec dana i bez blagovremenog obaveštavanja stranka o tome gde će se održati naredno, već zakazano ročište ili pretres, neminovno će dovesti do odlaganja, većih troškova i dužeg trajanja postupka.
 
       Stoga, Društvo sudija Srbije poziva Ministarstvo pravde da još jednom, bez ishitrenosti
 
  • predvidi i predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova,
  • precizno razmotri mogućnosti preseljenja beogradskih sudova u primereniji prostor (primera radi, u zgrade koje su koristili raniji savezni organi),
  • da razmotri i mogućnost da se iz prostora koji je primereniji za rad sudova izmeste državne službe koje su trenutno u njima a čiji rad ne zahteva tako složene prostorno-organizacione i bezbednosne uslove koji su neophodni za funkcionisanje sudova,
  • odredi primerene rokove za preseljenje sudova i da time
  • obezbedi odgovarajuće radne uslove sudijama i sudskom osoblju beogradskih sudova u cilju ostvarenja kvalitetne pravne zaštite građana u razumnom roku.
       Budući da će građani, istovremeno i zajedno sa sudijama i sudskim osobljem, neminovno osetiti posledice još jedne seobe sudova, Društvo sudija Srbije poziva građane Beograda na razumevanje i strpljenje.
16. 07. 21
Beograd, 21. jul 2016. godine 
 
Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa velikom zabrinutošću prate situaciju u kojoj su se njihove turske kolege sudije i tužioci našle nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj.
 
Tursko pravosuđe se poslednjih godina suočava sa velikim izazovima, na šta su u svojim brojnim obraćanjima evropskim institucijama, nažalost bezuspešno, upozoravala međunarodna strukovna udruženja sudija MEDEL i IAJ/EAJ, kao i Konsultativno veće evropskih sudija Saveta Evrope. Sudije i javni tužioci u Turskoj, koji su savesno i jednako prema svakom vršili svoju funkciju, trpeli su pritiske i pretnje, bili izlagani protiv svoje volje premeštajima (njih 9.000, od ukupno 15.000 koliko ih je u Turskoj, premešteno je samo u prethodne nepune dve godine) u više od hiljadu kilometara udaljena mesta, neosnovanim razrešenjima, a od 2014. godine čak i hapšenjima.
 
Obim akcija sprovedenih protiv sudija i tužilaca samo u danu kada je pokušan vojni udar – 2.745 sudija i javnih tužilaca je razrešeno i uhapšeno, a pripremljena je i nova lista za hapšenje još 2.000 sudija i tužilaca, uskraćivanje sudijama i tužiocima prava na odbranu putem zabrane kontakata sa advokatima, slučaj dvojice sudija koji su 18. jula doživeli srčani napad tokom davanja iskaza u sudskoj zgradi u Izmiru, ukazuju na osnovanu sumnju da se u Turskoj masovno krše ljudska prava i pritvorene sudije i tužioci nehumano tretiraju.
 
Neprihvatljivost vojnog udara protiv vlasti izabrane na demokratskim izborima ne može biti opravdanje za kršenje osnovnih prava, flagrantno urušavanje nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava.
 
Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izražavaju svoju solidarnost sa turskim sudijama i javnim tužiocima i pozivaju:
 
Turske vlasti da hitno oslobode sudije i javne tužioce za koje ne postoji osnovana sumnja za umešanost u vojnom udaru, kao i da poštuju vladavinu prava i ljudska prava.
 
Savet Evrope, njegovo telo Evropski komitet za prevenciju torture, te Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, kao i druge međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, da oforme timove stručnjaka i ispitaju na licu mesta zabrinjavajuću situaciju.
 
Evropske zvaničnike i institucije da najoštrije osude ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa u Turskoj, apeluju na turske vlasti da poštuju međunarodnim pravom i ustavom zagarantovane principe na kojima počiva pravosuđe u demokratskom društvu i urgentno preduzmu sve raspoložive mere kako bi ubrzana i alarmantna erozija vladavine prava u Turskoj bila zaustavljena.