tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 05. 15

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Поводом Измена и допуна Закона о судијама, Друштво судија Србије изражава негодовање што се по хитном поступку усваја Закон, без спроведене јавне расправе и прибављеног мишљења Високог савета судства. Ово посебно узимајући у обзир да се ради о веома битном закону, као и да су пре 4 године мењане одредбе овог закона које се односе на дужину и број мандата председника судова.

Из образложења предлога измена и допуна Закона о судијама се не виде разлози за хитност доношења.

Текст Саопштења преузмите овде

17. 03. 06

Поводом недавне изненадне и зачуђујуће промене састава испитних одбора за полагање правосудног испита, извршене током трајања испитног рока, без било каквог образложења и формалне одлуке, што је у јавности изазвало снажан утисак политичког утицаја у области у којој га не сме бити, Друштво судија Србије издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Друштво судија Србије изражава велику забринутост због изненадне смене еминентних правника са доказаном стручношћу и искуством у правној материји у којој су оцењивали знање дипломираних правника на правосудном испиту, као и због, на упражњена места, именовања стручној јавности непознатих правника.

Друштво судија позива министарку правде, Нелу Кубуровић, да без одлагања уреди критеријуме за избор, трајање и престанак мандата чланова свих испитних одбора за полагање правосудног испита, подсећајући на значај правосудног испита. Наиме, правосудним испитом се проверава стручна оспособљеност за обављање најважнијих правних послова и функција, а његовим полагањем правници стичу највиши ниво стручних и практичних знања, те је стога за целокупно друштво од далекосежног и немерљивог значаја да испитивачи, који ова знања проверавају и оцењују, буду неоспорних стручних и етичких квалитета, са доказаним професионалним искуством.

 

Преузмите текст Саопштења.

 

 

16. 11. 01

Поводом емитовања емисије Прве српске телевизије о конкретном породичном поступку који је у току пред Првим основним судом у Београду, као и писања других медија о истом, чиме су приватност странака и најбољи интерес детета стављени у други план зарад сензационалистичког извештавања, Друштво судија Србије издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Породични спорови су по својој природи изузетно деликатни, због чега је у њима јавност искључена, па стога свако има обавезу чувања података из породичних спорова који су му доступни, а кршење те обавезе може бити предмет кривичног поступка.

Посебно је важно увек имати у виду да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета.

Поступци за заштиту права детета, у складу са Законом, нарочито су хитни, па негативно коментарисање благовременог и брзог поступања суда у тим споровима непотребно и противправно нарушава ауторитет суда, што је законом забрањено.

Друштво судија упозорава и да је забрањено коментарисање у медијима неправноснажних судских одлука и сваки други утицај на суд и притисак на учеснике у поступку, јер се тиме утиче на ток и исход судског поступка.

Из наведених разлога, Друштво судија Србије позива:

-          Медије да се уздрже од коментарисања неправноснажних судских одлука и од „јавног суђења и пресуђивања“ у судским поступцима, да поштују приватност грађана и њиховог породичног живота и нарочито да имају у виду интерес детета, коме ни под којим околностима није место у медијској сфери.      

-          Високи савет судства да, у складу са својом уставном обавезом, заштити поступајућег судију, као и судство у целини, од непримерених напада.

 

Преузмите текст Саопштења.

 

16. 07. 26

  Поводом јавног иступања Благоја Спасковског, генералног директора РТБ Бор, у вези са поништајем одлука о отпуштању радника у емисији „Актуелно“, емитованој 19. јула 2016. године на ТВ Бор, Друштво судија Србије издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

       И поред бројних указивања да судске одлуке, сходно Уставу Републике Србије (чл.145. и 149.), не могу бити предмет вансудске контроле, тј. да је судија у вршењу судијске функције независан и да је сваки утицај на судију забрањен, као и да су сви државни органи и функционери дужни да, својим поступањем и понашањем, одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова (чл.3. ст.5. Закона о судијама), те да је, ради чувања ауторитета и непристрасности суда, забрањено коришћење јавног положаја и јавно иступање којим се утиче на ток и исход судског поступка, као и сваки други утицај на суд (чл.6. Закона о уређењу судова), Друштво судија са забринутошћу констатује да се неправноснажне судске одлуке упорно јавно коментаришу и да се тиме угрожава независност судске власти.

       Друштво судија изражава посебну забринутост због тога што је судија Основног суда у Бору био изложен непријатности да пред странком у поступку и другим судијама образлаже, објашњава и брани своју одлуку; као што и подсећа да је судија слободан у заступању свог схватања, утврђивању чињеница и примени права у свему о чему одлучује и да није дужан да никоме, па ни другим судијама, ни председнику суда, објашњава своја правна схватања и утврђено правно стање, изузев у образложењу одлуке или када то закон налаже (чл.22. Закон о судијама), а да је председник суда дужан да се стара о судијској независности (чл.52. Закона о уређењу судова), па и да се са тим у вези обрати јавности (чл.58. Судског пословника).


       Из ових разлога, Друштво судија још једном позива:

  • политичаре, државне функционере, органе власти, учеснике у поступку, као и медије, да се уздрже од коментарисања неправноснажних судских одлука јер су таква иступања противуставна и незаконита, а као таква угрожавају владавину права и процес придруживања Европској унији
  • Високи савет судства, да се у складу са својом Уставном дужношћу стара да обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија
  • судије, на њихово право, али и обавезу, да заштите своју судијску независност и независност других судија.

 

Преузмите текст Саопштења.

16. 07. 25

 Поводом поновног пресељења београдских судова, Друштво судија Србије издаје следеће:

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

       Друштво судија Србије сазнаје да ће ових дана отпочети радови на реконструкцији Палате правде, зграде у Савској улици бр. 17. То значи да ће се из Палате правде претходно иселити кривична одељења сва три основна суда у Београду, Вишег суда у Београду и њима одговарајућа јавна тужилаштва. Радови, који ће се изводити најмање две године, претпостављају да се судови изместе у друге зграде у којима ће се, до окончања реконструкције Палате правде, одвијати суђења, решавати парнични, радни, породични и бракоразводни спорови, оставинске и друге ванпарничне ствари, спроводити судска извршења, издавати уверења.


       Уз разумевање потребе за реконструкцијом Палате правде, која није обнављана од изградње почетком седамдесестих година прошлог века, Друштво судија Србије подсећа да је реч о трећој селидби београдских судова почев од децембра 2009. године и указује на проблеме које претходно треба решити на начин одговарајући и за судије и судско особље и за грађане, који би омогућио да београдско судство, у коме је преко 60% од укупног броја свих судских предмета у Србији, функционише са што мање потешкоћа.
Функција судова је заштита слободa и права грађана, између осталог. Да би правна заштита заиста била пружена у разумном року и квалитетно, неопходно је да судије и судско особље имају одговарајуће радне услове, а грађани што лакшу физичку доступност судовима и судницама.


       Према расположивим информацијама, кривична одељења судова и тужилаштва биће пресељена у више зграда у Београду од којих је само једна адаптирана и прилагођена функционисању суда. Посебно је забрињавајуће што се планира да, због пресељења кривичног одељења Трећег основног суда, као и Трећег основног јавног тужилаштва у зграду бившег IV општинског суда на Новом Београду, грађанска (парнична, радна, породична, ванпарнична, извршна) одељења Другог и Трећег основног суда у Београду, која су од 2014. године функционисала у тој згради, буду премештена у вишеспратну пословну зграду "Београђанка" у Масариковој улици бр.1. "Београђанка", и поред свих прилагођавања која се планирају, не може служити као судска зграда.

 

       Најпре сама вишеспратница, односно структура просторија на различитим спратовима на којима је планирано да се налазе просторије Другог и Трећег основног суда у Београду, не представља одговарајући и довољан простор за одржавање суђења и присуство странака, несметани рад судија и судског особља, али и за њихову безбедност. Та зграда неће омогућити ни одговарајући простор за рад судског особља са странкама. Није без значаја ни податак да ће се судске просторије налазити на различитим спратовима изнад петог, закључно са осамнаестим, што подразумева обавезно коришћење лифтова који се и сада чекају по двадесетак минута и који ће бити ванстандардно оптерећени, па је могуће да ће се на њих чекати и дуже, као и да ће они чешће бити у квару. То ће за последицу имати да ови судови неће бити доступни грађанима који у њима треба да остваре или заштите своја права.
Да би се овај проблем решио на начин који ће најмање дестабилизовати функционисање београдских судова и остварење правне заштите грађана потребно је да се београдским судовима обезбеди примерен простор, који мора бити колико-толико физички доступан грађанима и омогућавати да се суђења одвијају у одговарајућим условима који ће омогућити несметани рад судија и судског особља и који ће очувати и њихов и дигнитет странака.
Осим тога, Друштво судија указује и на још један, не мањи проблем. Премештај београдских судова у време годишњих одмора, у за то предвиђеном непримерено кратком року од месец дана и без благовременог обавештавања странка о томе где ће се одржати наредно, већ заказано рочиште или претрес, неминовно ће довести до одлагања, већих трошкова и дужег трајања поступка.


       Стога, Друштво судија Србије позива Министарство правде да још једном, без исхитрености

  • предвиди и предупреди све последице које ће пратити пресељење судова,
  • прецизно размотри могућности пресељења београдских судова у примеренији простор (примера ради, у зграде које су користили ранији савезни органи),
  • да размотри и могућност да се из простора који је примеренији за рад судова изместе државне службе које су тренутно у њима а чији рад не захтева тако сложене просторно-организационе и безбедносне услове који су неопходни за функционисање судова,
  • одреди примерене рокове за пресељење судова и да тиме
  • обезбеди одговарајуће радне услове судијама и судском особљу београдских судова у циљу остварења квалитетне правне заштите грађана у разумном року.

 

       Будући да ће грађани, истовремено и заједно са судијама и судским особљем, неминовно осетити последице још једне сеобе судова, Друштво судија Србије позива грађане Београда на разумевање и стрпљење.

Преузмите текст Саопштења.